test
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

خواص بی بصیرت

گفتمان روز؛

خواص بی بصیرت
به واقع، امام دنیاطلبی را دامی می داند که افراد مختلف را در دوران های مختلف به چشم بربستن بر حقایق و سقوط در جبهه فتنه گران می کشاند.
*شک و جهالت
جریان فتنه با درهم آمیختن حق و باطل، ظاهرسازی و تظاهر به دین و اصول انسانی، ذهن ها را دچار شک و تردید می سازد و از این شک و تردید برای تقویت جبهه خود و تضعیف جبهه حق بهره می برد. امام علی (ع) در کلمات خویش به این حربه فتنه و فتنه گران اشاره می کند و فتنه را موجب از بین رفتن یقین (خطبه ۲۷۸) و سبب به وجود آمدن شک و تردید در افکار و عقاید می خواند. از منظر علی ( ع)، از این مسیر افرادی از جامعه دینی ریزش کرده، از جبهه حق جدا شده و به جبهه باطل می پیوندند.
اما جریان فتنه برای ایجاد شک و در نهایت باوراندن باطل خویش که با ظاهری زیبا به میدان آورده، به بی خبری و جهالت افراد جامعه دینی نیازمند است. از این رو، فتنه گران خود در ایجاد جهالت و بی خبری و گسترش آن اقدام می کنند. با اشاعه جهالت و نگاه سطحی داشتن به مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه دینی، معیارهای اصیل شناخت حق و باطل مغفول مانده و هر باطلی می تواند خود را حق جلوه دهد.
امام علی ( ع) جریان فتنه را کاهنده حکمت و دانش و خردورزی می داند.
*بهانه تراشی
یکی از ویژگی های جریان فتنه، بهانه تراشی برای توجیه فتنه گری خودشان است. فتنه گران از اموری که مورد پسند عامه جامعه دینی به عنوان اصلی صحیح و مشروع است استفاده کرده و آن را علم می کنند تا با توجیه فتنگریشان، از میان آحاد مردم یارگیری نمایند.
در زمان خلافت حضرت امیر ( ع) نیز فتنه های گوناگون به بهانه های مختلف به مقابله علی ( ع) رفتند. از جمله دستاویزهای مهم فتنه گران در این دوره قصاص خون عثمان و خونخواهی عثمان از امام علی ( ع) بود. این در حالی است که به گواهی تاریخ، امام ( ع) فرزندان خویش را فرستاده بود تا از عثمان حمایت کرده و غایله به قتل عثمان ختم نشود. می خواهند از پستان مادری شیر بدوشند که خشکیده، بدعتی را زنده می کنند که مدّت هاست مرده.”
آیا عملکرد هدایت خواه در دوره دهم انتخابات با مطالب بالا مطابقت ندارد؟ آیا ستار هدایت خواه جزء ریزشگران انقلاب نیست؟ با این حال کسی که سالها، دیگران را خواص بی بصیرت می نامید، خود امروز جزء خواص بی بصیرت است.!!!!!


*