۳۰ بهمن ۱۳۹۴

گزینه نهایی اصلاحات را سیدباقر مشخص میکند

سید باقر موسوی رهبر اصلاحات استان آب پاکی را بر روی دستان شورای اصلاحات ریخت.

صبح امروز و با حضور هواداران کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا در حالی سید باقر موسوی جهان آباد از جاده شیراز وارد شهر یاسوج که هوادرارانش در قالب چند گروه حامیان زارعی، حامیان بهرامی، رجائی نسب ودیگر کاندیدها مورده استقبال قرار گرفت،

استقبال کنندگان در حالی که پلاکاردهایی با این مضامین، سید باقر یعنی اصلاحات، دورزدن ممنوع، جاده اصلاحات از باقرخان میگذرد ونه ستارخان، سید فصل الخطاب اصلاحات است، سید اندیشه ایست که قابل خرید وفروش نیست، در دست داشتند وبا سر دادن شعارهایی حماسی، شورای اصلاحات را مورد خطاب قرار دادند.

در ابتدای مراسم مجری برنامه اعلام کرد که گزینه نهایی اصلاحات را فقط سید باقر موسوی مشخص میکند، وهر گزینه به غیر گزینه مرد نظر سید باقر، مردود است.

یکی از نکات جالب این مراسم عدم حضور اکثریت شورای اصلاحطلبان در مراسم استقبال از سید باقر موسوی بود.


*