۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

افشاگری‌های مسئول استقلال در خصوص حاشیه‌های ساموئل و موضع‌گیری علیه کبه

پایگاه خبری تحلیلی گفتمان روز:

مصاحبه اخیر ساموئل در مورد استقلال و قلعه نویی با واکنش عجیب یکی از مسئولان این باشگاه مواجه شده است.

به گزارش گفتمان روز ، ساموئل گران ترین بازیکن خارجی استقلال – و شاید لیگ برتر – این روزها مقابل باشگاهش قرار گرفته و یکی از روزنامه ها نیز از قول وی اعلام کرده که استقلال به خاطر تاکتیک های قلعه نویی نتیجه نگرفته است.

هر چند که ساموئل عقیده دارد چنین حرفی را نزده اما انتشار این مصاحبه باعث شده معاون ارتباطات باشگاه استقلال موضع تندی علیه این بازیکن بگیرد.

این مسئول در صفحه فیس بوک خود مطلبی منتشر کرده که بخش هایی از آن به شرح زیر است:

“ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻮﻥ ﻭﯾﻼ ﻭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻭﻃﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻭ ﻋﯿﺶ ﻭ ﻧﻮﺵ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ؟! ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ، ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﺭﺩ ، ﭼﯿﺰی ﻧﮑﺸﺪ ﻭ … ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﻧﻈﺮش ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻮﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﻭﺍﺻﻞ ﮐﺮﺩ ؟! ﺍﻭ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﺠﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ٥٠٠ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺧﺮﺵ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺮﻧﯿﺪﺍﺩ ﺗﻮﺑﺎﮔﻮﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﭼﭗ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮔﻞ ﺑﺰﻧﺪ!”

معاون ارتباطات باشگاه استقلال در انتهای مطلب خود نسبت به حرکات زشت کبه در بازی با الریان نیز واکنش نشان داد و او را بازیکنی بی فرهنگ قلمداد کرد./نامه


*